13. 3. 2019

Jak danit investice

Investice je potřeba řádně zdanit a není vždy určující, zda dosáhnete zisku, či nikoliv. Mnohdy může být investice ztrátová, a přesto zákon vyžaduje podat daňové přiznání. I když do něj stačí uvést jako dílčí základ daně 0 Kč. Jak správně danit investice a na co nezapomenout?

Daň se jmenuje daň z příjmů, nikoli daň ze zisků. Podstatné tedy je, jestli vám vznikl zdanitelný příjem, o jakou formu příjmu se jedná a jestli je nebo není osvobozený od daně z příjmů.

Příjmy z cenných papírů můžeme dělit na příjmy z držby cenných papírů (§ 8 – Příjmy z kapitálového majetku), což jsou např. dividendy u akcií či kuponové platby u dluhopisů, a příjmy z prodeje cenných papírů (§ 10 – Ostatní příjmy). Pro obě skupiny platí sazba ve výši 15 %, liší se ale postup zdanění.

Příjmy z prodeje cenného papíru jsou podle § 10 zákona o daních z příjmů považovány za ostatní příjmy. Od nich si můžete odečíst prokazatelně vynaložené výdaje na jejich dosažení (typicky se jedná o pořizovací cenu cenného papíru a související poplatky). Rozdíl mezi příjmy a výdaji pak tvoří dílčí základ daně. Zisk z prodeje jednoho cenného papíru lze ponížit o případnou ztrátu z prodeje jiného cenného papíru dosaženou ve stejném zdaňovacím období.

Dvě pravidla pro osvobození od daně z příjmu

Zákon o daních z příjmů obsahuje několik pravidel pro osvobození příjmů z cenných papírů. Jedná se o „množstevní test“ a „časový test“. Osvobození se vztahuje pouze k příjmům z prodeje, nikoliv k příjmům z držby cenných papírů.

Množstevní test je nastaven na hranici 100 000 Kč, přičemž je podstatné, že se jedná o příjem, nikoliv o zisk. Jedná se tedy o celou částku, kterou klient z prodeje cenných papírů obdržel. Hranice 100 000 Kč se počítá jako součet všech odprodejů v rámci zdaňovacího období. Pokud tedy prodáte během jednoho roku natřikrát cenné papíry v hodnotě 40 000 Kč (celkem 120 000 Kč), musíte tuto částku uvést do daňového přiznání.

Časový test se aplikuje po aplikaci testu množstevního a činí 3 roky. Pokud je doba mezi nákupem a prodejem cenného papíru delší než 3 roky, je tato investice od daně z příjmu osvobozena.

Fyzická osoba, nebo právnická osoba?

Je také velmi důležité rozlišit, zda investujete jako fyzická osoba – nepodnikatel, nebo jestli je investice zahrnutá do obchodního majetku podnikatele nebo právnické osoby.

Podnikatelé to mají trochu složitější. Pokud evidují investici v účetnictví, musí ji každý rok přecenit a výnos nebo ztráta z přecenění hodnoty investice ovlivní celkový výsledek jejich hospodaření. Zároveň ale také podnikatelé a firmy většinou mají svého účetního, který zná správné účetní i daňové postupy, proto se podnikateli zabývat nebudeme. Zaměříme se pouze na investice soukromé.

Jak se daní příjmy ze spořicích účtů, termínovaných vkladů, akcií či dluhopisů? Dočtete se v plném znění článku na portálu Investujeme.cz.